شاد زندگی كردن به چه معناست

انسان قدرت و توانایی آن را دارد كه نومیدی را به امید، و شكست را به پیروزی و اشك را به خنده تبدیل سازد مشروط به آن كه به زندگی و شگفتی های آن، به لذت ها، ناامیدی ها، تلاش ها، رنج ها، و دردها «بله» و جواب مثبت دهیم. اگر بكوشیم واژه هایی از…